KVALITETSPOLICY

Fam. Sundgren Bygg AB kvalitetspolicy skall ligga till grund för alla våra åtaganden och verka för att kvalitetsarbetet sätts i centrum genom hela
arbetsprocessen.

I vår verksamt skall gälla att:

 • Genom kontinuerlig uppföljning av målen med beställare ständigt förbättra kvalitetsarbetet.
 • Att ha kontinuerliga och rutinmässiga egenkontroller för ett kvalitativt slutresultat.
 • Skapa fullt förtroende för Fam. Sundgren Bygg AB som Samverkansentreprenör och samarbetspartner.
 • Allas engagemang leder till ett effektivt kvalitetsarbete som är förebyggande samt tillgodoser att ställda krav och mål uppfylls.
 • I Kundrelationer ska Fam Sundberg Bygg verka för att upplysa kund om miljövänliga alternativ vid utförande av våra tjänster.
MILJÖPOLICY

Fam. Sundgren Bygg AB miljöpolicy skall främja och stärka företagets ställning som framtidsföretag inom miljötänkande. Minska vår miljöbelastning på kontoret genom att minimera användandet av energi och material samt att ställa relevanta miljökrav på material är ett av stegen vi tar.

I vår verksamhet skall gälla att:

 • Följa utveckling inom miljöområdet för att öka vårt kunnande och miljötänkande.
 • Aktivt utbilda och uppmuntra personal att tänka och agera miljövänligt.
 • Undvika användning och spridning av naturfrämmande produkter.
 • Kontrollera varudeklaration för material och bedöma dem ur miljösynpunkt.
 • Främja användning av återvinningsbara material och produkter.
 • Hålla miljömedvetandet levande inom företaget och bland personalen
 • Genom god planering av det dagliga arbetet alltid ha målsättningen att minimera energiåtgången
 • Att effektivt utnyttja transporter och maskiner samt att vara aktsamma om det material vi arbetar med och hela tiden försöka minska förbrukningen
 • På våra arbetsplatser källsortera och i största möjliga utsträckning använda återvinningsbart material och emballage
 • Aktivt arbeta för att minimeraspill och restprodukter från verksamheten.
 • Valet av maskiner vi använder på våra arbetsplatser, i första hand skall grunda sig på att de är energisnåla och att de är bäst ur arbetsmiljömässig synpunkt

Fam Sundgren Bygg ska även, i kontakter med producentledet, verka för miljömedveten produktutveckling och att de produkter vi tillhandahåller har en tydlig miljödeklaration. I kundrelationer ska Fam Sundgren Bygg verka för att alltid upplysa kunden om miljövänliga alternativ vid utförande av tjänst.

MILJÖLEDNINGS- & KVALITETSLEDNINGSSYSTEM
Kvalitetsledningssystem
Miljöledningssystem

Samhällsengagemang